Uitspanning Het Engelse Werk,

gevestigd aan Het Engelse Werk 4

8019 BM Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hetengelsewerk.nl

Het Engelse Werk 4

8019 BM Zwolle 0384217593

Geert bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitspanning Het Engelse Werk.

Hij is te bereiken via hetengelsewerk@hetnet.nl

Uitspanning Het Engelse Werk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hetengelsewerk@hetnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Uitspanning Het Engelse Werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitspanning Het Engelse Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitspanning Het Engelse Werk) tussen zit. Onze computersystemen zijn beveiligd op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

Uitspanning Het Engelse Werk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitspanning Het Engelse Werk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

De webpagina op www.hetengelsewerk.nl bevatten koppelingen naar andere sites die niet onder het beheer van Uitspanning het Engelse werk vallen. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitspanning Het Engelse Werk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hetengelsewerk@hetnet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitspanning Het Engelse Werk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitspanning Het Engelse Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

-hetengelsewerk@hetnet.nl

-Geert Bakker 038-4217593

Uitspanning Het Engelse Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en wettelijke bepalingen.

Print Friendly, PDF & Email